خانه     غذای گربه     غذای سگ     درباره ما     تماس با ما
 
 

 

 

Protein Eimen Tab (P.E.T) Ltd.
Head office:
2nd Floor, No. 126, West nosrat St. ,
Tohid Sq . , Tehran, Iran
Tel: +98 21 66933718
Fax: +98 21 66933718
Email: info@celebone.me

Factory:
Imam Khomeini Industrial Park, Gorgan
Tel: +98 17 34303467
Fax: +98 17 34303467
Email: info@celebone.me